"Upgrade your 

(language) learning"

Sme  na trhu už vyše 20 rokov.  Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prinášame inovatívne učebné postupy v oblasti výučby cudzích jazykov. Súčasťou našich služieb je aj unikátny systém vzdelávania Learn & Lead zameraný na kontinuálny rozvoj našich lektorov. Našim cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií. Naše programy sú dostupné v štyroch jazykoch: slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine.

 

NAPÁJAME ĽUDÍ NA CIELE ORGANIZÁCIE

Základom každej spoločnosti sú kvalitní zamestnanci. Ak ich práca napĺňa a sú v nej spokojní, dokážu jej odovzdať oveľa viac. Programy HARMONY ACADEMY, špeciálne určené pre spoločnosti, sú zamerané na rozvoj a podporu osobnej integrity tak jednotlivcov, ako aj organizácie.

Prostredníctvom našich programov vám pomôžeme:

Untitled-3.png
Naučiť ľudí komunikovať (nielen) v cudzom jazyku
Untitled-3.png
Zlepšiť vzťahy na pracovisku
Untitled-3.png
Motivovať zamestnancov k práci a zvýšiť ich výkonnosť
Untitled-3.png
Pripraviť vašich ľudí na úspešnú realizáciu projektov
Untitled-3.png
Rozvinúť systém celoživotného vzdelávania

ODBORNÉ WORKSHOPY

V CUDZOM JAZYKU

SVK
ENG
GER
FRN

Naše workshopy Vám ponúkajú množstvo inšpirácie a priestoru na zdieľanie a výmenu názorov v autentických situáciách. Sú vhodné obzvlášť pre tímy, ktoré potrebujú posilniť vzájomné učenie sa a riešenie výziev na pracovisku. Komunikácia prebieha výhradne v cieľovom cudzom jazyku, a tak sa účastníci zbavujú strachu z rozprávania a prirodzene rozvíjajú svoj jazykový ako i osobnostný potenciál.

Obsah workshopov je tematický zameraný a zacielený na aktuálne potreby organizácie. Najčastejšie témy sú nasledovné:

 

 • Improvisation in communication

 • Openness in communication

 • Conference calls/ telephoning workshop

 • Handling difficult situations

 • Effective negotiation skills workshop

 • Projects and International presentations

 • Leading project teams

 • Creativity in leadership

 • Language coaching in practice 

 • The power of words 

 • How to stay SMART and EFFICIENT in this changing world - * Novinka 2020/21


Optimálna dĺžka jedného workshopu je 1 deň a realizácia vyučovania môže byť rozdelená do dvoch poldní.

V prípade potreby Vám ušijeme workshop na mieru.

 

FLEXI SLUŽBA

SVK
ENG
GER
FRN

Flexi účet Learn&Lead ponúka netradičné možnosti využitia spektra jazykových a odborných služieb v jednom balíčku. Cieľom tejto služby je podporiť organizáciu v jej medzinárodnej komunikácii, prezentácii ako aj rozvoji interkultúrneho povedomia a zahraničných vzťahov.

Aké služby sú v tejto ponuke?

 • Podpora pri konferenčných hovoroch

 • Výpomoc pri tvorbe prezentácií v angličtine

 • Korektúry textov

 • Preklady a tlmočenie

 • Jazykové poradenstvo

 • Konzultácie ohľadom efektívneho učenia sa cudzieho jazyka

Ako táto služba funguje?
Pri spustení tejto služby si vopred zadefinujete očakávaný obsah podpory a nastavíme časový plán. Naši odborníci Vám následne poskytnú danú službu podľa vášho zadania.

 
 

LEADERSHIP

SVK
ENG

Naša motivácia

Uvedomelé spoločnosti v dnešnej dobe ponúkajú svojim zamestnancom podporu pri ich ďalšom vzdelávaní.  Vytvárajú také pracovné prostredie, v ktorom sa ich ľudia rozvíjajú a rastú pre potreby trvalo udržateľného rozvoja ich organizácie a spoločnosti, v ktorej žijú.

 

Sme presvedčení, že základným cieľom ďalšieho vzdelávania dospelých je proces uvedomovania si samého seba v kontexte právomocí a zodpovedností vyplývajúcich zo životných rolí človeka.

V čom sme iní

Ponúkame Vám originálne rozvojové tréningy z dielne Learn & Lead Innovation. Zameriavame sa na rozvoj kľúčových kompetencií riadiacich pracovníkov, posilňovanie ich povedomia o emocionálnej inteligencii ako aj rozvoja ich komunikačných zručností a medziľudských vzťahov v tímoch. 

Aktuálna ponuka tréningov

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE ŠITÉ NA MIERU

SVK
ENG
GER
FRN

Vďaka našim niekoľkoročným skúsenostiam a vynikajúcim výsledkom Vám ušijeme jazykové vzdelávanie na mieru. Ponúkame komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta, ktorý tvorí jadro našej lektorskej práce. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

PRINÁŠAME

 • progresívne učebné postupy, vlastné inovatívne produkty a služby, neustále novinky zvyšujúce pokrok a efektivitu vzdelávania

 • odborné zázemie, erudovaný tím špecialistov na vzdelávanie, vysokú úroveň lektorov a celého riadiaceho aparátu

 • osobný prístup, prispôsobovanie sa potrebám klientov, zvládanie aj náročných projektov

 • skvelú atmosféru, chuť pracovať na sebe, rýchle tempo napredovania, nabíjanie pozitívnou energiou a množstvo sprievodných aktivít

 • spoľahlivosť, stabilitu, garanciu úspechu overenú spokojnými klientmi

 • kvalitu a know-how vyplývajúcu z členstiev v medzinárodných skupinách

 • revolučné poznatky v oblasti jazykového a osobnostného vzdelávania, ktoré prinášame vďaka našej medzinárodnej projektovej činnosti Learn&Lead 

 

O NÁS

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

NAŠA ŠKOLA

Jadro našej lektorskej práce tvorí komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

NÁŠ PRÍSTUP

PRINÁŠAME

 • progresívne učebné postupy

 • odborné zázemie 

 • vysokú úroveň lektorov

 • osobný prístup

 • spoľahlivosť a stabilitu

 • garanciu úspechu overenú spokojnými zákazníkmi

 • revolučné poznatky v oblasti jazykového vzdelávania a rozvoja prostredia jazykovej školy

NAŠE VÝSLEDKY

 • od roku 2010 sme  hlavným medzinárodným koordinátorom projektových partnerstiev Learn & Lead

 • od roku 2012 sme akreditovaní MŠVVaŠ na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

 • máme vlastné Centrum inovácií pre ďalšie odborné vzdelávanie dospelých

 • máme ocenenie Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu

REFERENCIE

Pokrok v spolupráci je za tie roky evidentný,  či už z organizačnej stránky alebo v kvalite samotných jazykových kurzoch.

psa logo 1.png

S jazykovou školou Harmony spolupracuje PSA GROUPE Slovakia už od roku 2005. To samozrejme prispelo k tomu, že náš závod a našich zamestnancov dobre poznajú. Lektori ovládajú naše očakávania a ciele. Vedia, čo potrebujeme, orientujú sa v automobilovej slovnej zásobe, ako aj vo výrazoch špecifických pre pracovné prostredie účastníkov kurzov. Pokrok v spolupráci je za tie roky evidentný,  či už z organizačnej stránky alebo v kvalite samotných jazykových kurzoch.

Zabezpečujú pre nás skupinové aj individuálne jazykové kurzy vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku. Kurzy na vyššej jazykovej úrovni sú oživené workshopmi, ktoré prinášajú účastníkom novú skúsenosť s jazykom a pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, ktoré môžu naši zamestnanci aktívne využiť pri pracovnej komunikácii a stretnutiach.

 

Okrem kurzov samotných, sú nám nápomocní pri testovaní na určenie úrovne účastníkov, zostavujú kurzy a rozvrhy, poskytujú nám podporu v podobe výstupov pri sledovaní počtu realizovaných hodín, počtu absencií, sledujú spätnú väzbu z hodnotení po ukončení kurzu a pod..

 

V súčasnej dobe s Harmony spolupracujeme na projekte PROLANTCAP, v ktorom sa podarilo vytvoriť partnerstvo pre tvorbu odborných jazykových programov špecifických pre naše priemyselné odvetvie – „English in automotive“ – jazyk na mieru.

 

Lektori Harmony, s ktorými je vždy príjemná spolupráca, sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú v rámci interného systému Learn & Lead, čo je pre nás známka záujmu a kvality.  Sám za seba hovorí už len fakt, že úspešne spolupracujeme viac ako 11 rokov. Veríme, že budeme takto  pokračovať aj naďalej.

Andrej Lukačovič, manažér vzdelávania a Andrea Straková, referent vzdelávania, Oddelenie vzdelávania

PSA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, 14. február 2017

 

 
 

KONTAKTUJTE

NÁS

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko ​

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

 

IČO: 44536208

DPH: SK2820001855

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T